All for Joomla All for Webmasters
Crna Gora

U Njemačkoj uhap­šeni Srbin, Crnogorac i Al­ba­nac, šver­covali 160 kila marihuane!

Dr­ža­vlja­ni Cr­ne Go­re (34)m Srbije (34) i  Al­banije, či­ji iden­ti­tet ni­je sa­op­šten, uhap­šeni su u nje­mač­kom gra­du Ha­no­veru zbog šver­ca čak 160 ki­lo­gra­ma ma­ri­hu­a­ne.

Nje­mač­ki me­di­ji ni­je­su sa­op­šti­li iden­ti­tet osum­njič­nih.

Dro­ga se na­la­zi­la u ka­mi­o­nu, a, pre­ma pi­sa­nju ta­mo­šnjih me­di­ja, ovom ak­ci­jom raz­bi­je­na je gru­pa ko­ja se ba­vi­la me­đu­na­rod­nim šver­com ma­ri­hu­a­ne u ve­li­kim ko­li­či­na­ma.
Nje­mač­ki is­tra­ži­te­lji vri­jed­nost za­pli­je­nje­ne dro­ge pro­ci­je­ni­li su na oko 400.000 eura.
Is­tra­gu o gru­pi ko­ju či­ne dr­ža­vlja­ni Cr­ne Go­re, Sr­bi­je i Al­ba­ni­je, pre­ma na­vo­di­ma nje­mač­kih por­ta­la, vo­di­li su i cr­no­gor­ski is­tra­ži­te­lji. Du­ži vre­men­ski pe­ri­od pra­će­na je osum­nji­če­na gru­pa za ko­ju je po­sto­ja­la čvr­sta sum­nja da se ba­vi šver­com ma­ri­hu­a­ne. Po­čet­kom mje­se­ca, ka­mi­on „ska­ni­ja” za­u­sta­vljen je u Ha­no­ve­ru zbog sum­nje da se u nje­mu na­la­ze nar­ko­ti­ci. Nje­mač­ki in­spek­to­ri op­ko­li­li su sum­nji­vo vo­zi­lo ko­jim je upra­vljao Cr­no­go­rac, dok se po­red nje­ga na­la­zio dr­ža­vlja­nin Sr­bi­je. Od­mah je otvo­re­na ka­bi­na ka­mi­o­na, a po­li­caj­ci su bi­li za­ču­đe­ni ka­da u njoj ni­je­su pro­na­šli ap­so­lut­no ni­šta. Ipak, ka­ko je u pi­ta­nju op­se­žna is­tra­ga ko­ja je uka­za­la na čvr­stu sum­nju da se za­u­stav­lje­na li­ca ba­ve šver­com nar­ko­ti­ka, do­ve­de­ni su psi ko­ji su ob­u­če­ni za pro­na­la­zak dro­ge. Ne­du­go za­tim oni su uka­za­li na sum­nji­vi sa­dr­žaj re­zer­vo­a­ra za go­ri­vo. Po­li­ci­ja je otvo­ri­la ve­li­ke re­zer­vo­a­re u ko­ji­ma se, osim go­ri­va, na­la­zi­lo i ne­ko­li­ko po­seb­nih pre­gra­da sa ukup­no 160 ki­lo­gra­ma ma­ri­hu­a­ne. Osum­nji­če­ni Cr­no­go­rac i Sr­bi­ja­nac od­mah su uhap­še­ni.
To­kom is­tra­ge, nje­mač­ki in­spek­to­ri do­šli su do sa­zna­nja da je na te­ri­to­ri­ji nji­ho­ve dr­ža­ve dro­gu, kao čla­n o­ve kri­mi­nal­ne gru­pe, šver­co­vao i dr­ža­vlja­nin Al­ba­ni­je, ko­ji je ve­o­ma br­zo lo­ci­ran i uhap­šen.
Od­mah na­kon hap­še­nja in­spek­to­ri su na te­ri­to­ri­ji Ha­no­ve­ra pre­tre­sli šest obje­ka­ta ko­je su po­sje­ći­va­li osum­nji­če­ni. U nji­ma je pro­na­đe­na i za­pli­je­nje­na i no­va ko­li­či­na ma­ri­hu­a­ne, tač­ni­je još oko 20 ki­lo­gra­ma ove dro­ge, kao i 23.000 eura ko­ji, naj­vje­ro­vat­ni­je, po­ti­ču od šver­ca dro­ge.
Osim to­ga, za­pli­je­nje­na su i vo­zi­la „audi A6” i „mer­ce­des” ko­ja su ko­ri­sti­li osum­nji­če­ni, kao i ka­mi­on u ko­jem se na­la­zi­la dro­ga.

Nje­mač­ki me­di­ji na­vo­de da je dro­ga ko­ja je za­pli­je­nje­na u ka­mi­o­nu naj­vje­ro­vat­ni­je iz Al­ba­ni­je, ali da se pre­vo­zi­la pre­ko Cr­ne Go­re i da je pro­da­va­na ši­rom Nje­mač­ke. Sum­nje da u toj dr­ža­vi po­sto­ji kri­mi­nal­na gru­pa ko­ju či­ne dr­ža­vlja­ni Cr­ne Go­re, Sr­bi­je i Al­ba­ni­je po­ja­vi­la se na­kon hap­še­nja oso­be kod ko­je je pro­na­đe­no 10 ki­lo­gra­ma či­ste ma­ri­hu­a­ne, a ko­ja je is­tra­ži­te­lji­ma pri­zna­la od ko­ga je na­ba­vi­la dro­gu. Na­kon to­ga, usli­je­di­la je op­se­žna is­tra­ga i pra­vlje­nje „zam­ke” za osum­nji­če­ne ko­ji bi bi­li uhva­će­ni na dje­lu.

dijaspora.news

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

IZDVAJAMO

To Top