All for Joomla All for Webmasters
Naša posla

Crnogorac pustio psa NA POLICIJU

Pod­go­ri­ča­nin Mi­lan Mi­ha­i­lo­vić osu­đen je na šest mje­se­ci za­tvo­ra jer je pri­je dvi­je go­di­ne pu­stio psa na pri­pad­ni­ke pod­go­rič­ke po­li­ci­je ko­ji su vr­ši­li pre­tres nje­go­ve ku­će. Pre­su­du je ju­če iz­re­kao su­di­ja Osnov­nog su­da u Pod­go­ri­ci Ra­de Ćet­ko­vić.
Mi­ha­i­lo­vi­ću se su­di­lo za kri­vič­no dje­lo spre­ča­va­nje slu­žbe­nog li­ca u vr­še­nju slu­žbe­ne du­žno­sti. Mi­ha­i­lo­vić je, pre­ma na­vo­di­ma op­tu­žni­ce, 13. av­gu­sta 2014. go­di­ne, ka­da su po­li­caj­ci do­šli ka­ko bi pre­tre­sli nje­go­vu ku­ću zbog sum­nje da se ba­vi šver­com nar­ko­ti­ka, na­mjer­no pu­stio opa­snog psa iz ka­ve­za. Po­li­caj­ci su gur­nu­li vra­ta od ka­ve­za ka­ko bi spri­je­či­li psa da ih na­pad­ne. Ipak, pas je pro­vu­kao gla­vu kroz re­šet­ke i ujeo po­li­cij­skog slu­žbe­ni­ka Rej­ha­na Ha­dži­a­li­ja­gi­ća na­no­se­ći mu po­vre­de.
U pr­vom po­stup­ku, ta­da­šnja su­di­ja Osnov­nog su­da u Pod­go­ri­ci Je­le­na Pe­ro­vić Ko­va­če­vić osu­di­la je Mi­ha­i­lo­vi­ća na go­di­nu i po ro­bi­je. Vi­ši sud uki­nuo je tu od­lu­ku i pred­met vra­tio na no­vo od­lu­či­va­nje. Na­kon to­ga, su­di­ja Ra­de Ćet­ko­vić Mi­ha­i­lo­vi­ću je iz­re­kao ka­znu od šest mje­se­ci ro­bi­je. Vi­ši sud je i tu pre­su­du uki­nuo, ali je su­di­ja po­no­vo do­nio istu od­lu­ku.
Mi­ha­i­lo­vić se tre­nut­no na­la­zi na od­slu­že­nju za­tvor­ske ka­zne od tri go­di­ne zbog šver­ca he­ro­i­na i ile­gal­nog dr­ža­nja oruž­ja ko­je je pro­na­đe­no u nje­go­voj ku­ći ka­da je pu­stio psa na po­li­caj­ce. Pre­su­du je iz­re­kla su­di­ja Vi­šeg su­da u Pod­go­ri­ci Ve­sna Pe­an.
Mi­ha­i­lo­vić je zbog ne­do­zvo­lje­nog dr­ža­nja he­ro­i­na osu­đen na dvi­je go­di­ne i osam mje­se­ci za­tvo­ra dok mu je za ile­gal­no dr­ža­nje oruž­ja iz­re­če­no po­la go­di­ne ro­bi­je.
Mi­ha­i­lo­vić je u tom pred­me­tu ogla­šen kri­vim jer je u po­ro­dič­noj ku­ći neo­vla­šće­no i ra­di da­lje pro­da­je dr­žao ukup­no 359,53 gra­ma he­ro­i­na spa­ko­va­nih u če­ti­ri za­mo­tulj­ka.

(Dijaspora/volimpodgoricu/Dan)

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

IZDVAJAMO

To Top